ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการจัดการ เรื่อง ของย่าน หาด แก่ง ลำน้ำน่าน ตั้งแต่ท่าน้ำบ้านพระเนตรล่องจนถึงแก่งหลวง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/09/2008
ที่มา: 
http://www.wiangsa.org/

ภูมิปัญญาด้านการจัดการ เรื่อง ของย่าน หาด แก่ง ลำน้ำน่าน ตั้งแต่ท่าน้ำบ้านพระเนตรล่องจนถึงแก่งหลวง
เป็นภูมิปัญญาการอนุรักษ์ต้นน้ำ แหล่งน้ำใช้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
หนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-manage02.pdf102.79 KB