วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

แกว/กาว

คำว่า แกว หรือกาว ในตำนานมักจะกล่าวถึง กลุ่มชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่สาย บางครั้งอาจหมายถึงชนกลุ่ม หร้อ-จีนฮ่อ ซึ่งอาศัยอยู่ปะปนกัน เช่นปรากฏชื่อบุคคลในตำนานเมืองเงินยาง ช่วงที่กล่าวถึงการรวบรวมดินแดนให้เป็นปึกแผ่นของขุนเมือง ได้แก่ พระญาแกว หรือ พระญาบาวกวา ซึ่งแกว หรือพระญาแกวในตำนานน่าจะหมายถึงผู้นำชนเผ่าแกวที่ปกครองตนเอง มีการสืบทอดอำนาจในท้องที่ของตน เมื่อขุนเจืองซึ่งต้องการสร้างบ้านแปลงเมืองบริเวณเขจแคว้นเงินยางเชียงลาว และภูเหิด (ภูเหมือด) ทำให้ต้องมีการมำสงครามกันตลอดเวลาระหว่างผู้นำชนเผ่าแกวและผู้ปกครองแคว้น เงินยางเชียงลาว จนในที่สุดชนเผ่าแกว และฮ้อในบริเวณเทือกเขาภูเหมือดต้องอ่อนน้อมสวมมิภักดิ์ต่อแคว้นเงินยาง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในตำนานก็ได้กล่าวถึงอิทธิพลของท้าวแกวหรือชนกลุ่ม น้อยเผ่านี้ว่า เป็นกลุ่มที่สามารถปกครองตนเองมีผู้นำระดับเมืองและมีอำนาจทางทหารเพียงพอ ที่จะปกครองบ้านเมืองของตน และทำสงครามกับเมืองอื่นๆ ที่มารุกรานตนได้

นอกจากนี้ ชนเผ่าแกวก็ยังมีการผสมผสานในทางวัฒนธรรมกับชนเผ่าพื้นเมืองตอนเหนือของอิน แดนเมืองเงินยางเช่น การมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างกลุ่มชนเผ่าแกว และคระกูลของขุนเจือง เช่น กรณีขุนเจืองได้นางอู่แก้ว ราชธอดาพระญาบาวกวา มาเป็นราชเทวี และมีการสืบสายสกุลเป็นต้นราชวงศ์ของปกครองอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมา