วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ถ้ำเทพนิมิตร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

  • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  • ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. ๒๕๒๗ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยอาจารย์ปรีชา กาญจนาคม ได้มาทำการขุดค้นโบราณคดีที่ถ้ำเทพนิมิตร ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่นี่ ด้านทิศตะวันออกของวัดพุคำบรรพตจะมีภูเขาชื่อเขาอีมด และมีถ้ำ ชื่อถ้ำเทพนิมิตร (มีป้ายหน้าถ้ำว่าสำนักสงฆ์สวาททราวาส) และถ้ำมะยม

  • ลักษณะทั่วไป

ถ้ำเทพนิมิตรอยู่บนภูเขา มีบันไดขึ้นสู่ถ้ำ ๑๑๑ ขั้น ทางวัดได้อนุรักษ์ให้มีสภาพเป็นภูเขาและเป็นถ้ำให้เหมือนสภาพเดิม

  • หลักฐานที่พบ

จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบชิ้นส่วนภาชนะดินเผา รอยเถ้าถ่าน และเครื่องประดับที่ทำจากหอยเบี้ยม้วนซึ่งเป็นหอยทะเล แสดงว่ามนุษย์ยุคสมัยหินใหม่ตอนปลาย (อายุประมาณ ๖,๔๐๐-๕,๔๐๐ ปี) เคยมาพักอยู่ชั่วคราวในถิ่นนี้

  • เส้นทางเข้าสู่ถ้ำเทพนิมิตร

จากจังหวัดสระบุรีไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่๑ (พหลโยธิน) ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร