แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ดอนเมืองเตย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ดอนเมืองเตย

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ยโสธร

  • สถานที่ตั้ง บ้านสงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


  • ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเรื่อยมาจนถึงสมัยทวาราวดี จากปราสาทอิฐที่พบ ศาสตราจารย์โกรลิเย่ ลงความเห็นว่า เป็นสถาปัตยกรรมสมัยเจนละ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒

  • ลักษณะทั่วไป

เป็นเมืองโบราณลักษณะวงรี เส้นผ่าศูนย์กลางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๔๕๐ เมตร ด้านทิศเหนือถึงด้านทิศใต้ ประมาณ ๖๕๐ เมตร เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบ เป็นชุมชนอยู่อาศัย

  • หลักฐานที่พบ

ฐานปราสาทอิฐเก่า ขี้แร่ ขวานหินขัด เศษภาชนะ ดินเผา ชิ้นส่วนโบราณสถาน และศิลาจารึกอักษรปัลลวะ และภาษาสันสกฤตที่ปรากฏบนชิ้นส่วนหินทรายแดง

  • เส้นทางที่เข้าสู่ดอนเมืองเตย

จากอำเภอคำเขื่อนแก้วเข้าสู่บ้านสงเปือย ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร