วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ถํ้าอ่าวปากหมาก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  กระบี่

  • สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านนาเขาไฟไหม้ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

  • ประวัติความเป็นมา

พระมหาอิทธิพล สุพโล และประชาชนในพื้นที่ได้ทำการขุดดินภายในถํ้าอ่าวปากหมาก เพื่อปรับสภาพพื้นที่สร้างศาลาที่พักสงฆ์บริเวณหน้าถํ้า และพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ประมาณ ๑๐ โครง พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สมัยหิน ประเภทขวานหิน ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ เครื่องประดับหิน และซากสัตว์ แต่ชิ้นส่วนของโครงกระดูกได้ถูกเผาไปหมดแล้ว สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ ทางสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองกระบี่ ได้นำไปเก็บรักษาไว้เพื่อรอการศึกษาวิเคราะห์จากนักโบราณคดีต่อไป

  • ลักษณะทั่วไป

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีภูเขาหินปูนลูกโดดๆเป็นแนวจากเทือกเขานาเขาไฟไหม้ หน้าเพิงถํ้าหันไปทางทิศใต้ มีความลึกเข้าไปประมาณ ๕ เมตร ภายในมีอากาศถ่ายเทสะดวก ด้านหน้าเพิงผามีลำคลองเล็กๆไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนปาล์มนํ้ามันและสวนยางพาราของชาวบ้าน

  • หลักฐานที่พบ

ซากโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เครื่องมือหิน
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ
ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์

  • เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ

การเดินทางไปได้สะดวก ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นจากบ้านตลาดเก่าตามถนนสายกระบี่ - ภูเก็ต ประมาณ ๖ กิโลเมตรถึงปากทางเลี้ยวขวาเข้าวัดในช่องแล้วเดินทางตามถนนสายบ้านนาเขาไฟ ไหม้ประมาณ ๑ กิโลเมตร