วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

แหล่งโบราณคดีน้ำตกรากลอย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

  • สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
  • ประวัติความเป็นมา

น้ำตกรากลอย เป็นส่วนหนึ่งของคลองนกงางไหลจากเขาพ่อตาโชงโดง ซึ่งเป็นเทือกเขาขนาดใหญ่สลับซับซ้อนต่อเนื่องจากฝั่งตะวันออกในเขตจังหวัด ชุมพร ลงสู่ทะเลอันดามัน บริเวณระหว่างอ่าวสนและอ่าวยายกิมซึ่งห่างออกไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ ๔ กิโลเมตร ส่วนที่เป็นน้ำตกลากลอยนี้อยู่บริเวณเชิงผาพ่อตาโชงโดง ซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินกรวดทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เป็นระยะทางยาวกว่า ๑ กิโลเมตร ลดหลั่นลาดเอียงกันทำให้เกิดลักษณะของน้ำตก มีน้ำใสหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี พื้นที่โดยรอบยกเว้นด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นเทือกเขา เป็นที่ราบ ชายฝั่งทะเล เลียบฝั่งทะเลตะวันตก โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนที่ติดทะเลนั้นเป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่มีคลองต่าง ๆ ลัดเลาะจากภูเขาลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก ได้แก่คลองราชกรูด คลองนกงาง คลองลาวนอน

  • ลักษณะทั่วไปของแหล่งโบราณคดีน้ำตกรากลอย

พื้นที่แหล่งโบราณคดีได้แก่บริเวณน้ำตกรากลอย และบริเวณข้างเคียงประมาณว่าไม่ต่ำกว่า ๑ ตารางกิโลเมตร เป็นลานหินกรวด ในปัจจุบันลานหินกรวดนี้มีตะกอนดินทับถม หนาประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ตะกอนดินเหล่านี้คงเกิดจากการพัดพามาของน้ำจากบริเวณภูเขา การเกิดน้ำท่วมขัง และอินทรีย์วัตถุ พืชและสัตว์จากการเข้าไปเพาะปลูกของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ บริเวณที่พบโบราณวัตถุเป็นถนน มีความกว้างประมาณ ๑.๕-๒ เมตร ตั้งแต่เหนือคลองนกงางใต้ขึ้นไปถึงน้ำตกลากลอย ซึ่งเป็นระยะทางราว ๑ กิโลเมตร ถนนแห่งนี้เกิดจากเกิดจากการไถหน้าดินที่ทับถมลานหินกรวดออก และใช้พื้นหินกรวดนี้เป็นถนนในตัว เพราะมีความแน่นและสามารถรับน้ำหนักได้

หลักฐานที่พบ

  • โบราณวัตถุประเภทหิน

๑. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินกรวดรูปหลายเหลี่ยม เป็นเครื่องมือสับ-ตัด ขนาดใหญ่มีรอยกะเทาะขนาดใหญ่ที่ด้านข้าง ๓-๔ รอย และมีรอยแตกชำรุดที่ด้านหนึ่ง ขนาดยาว ๒๒.๐๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๖.๕๐ เซนติเมตร หนา ๗.๒๒ เซนติเมตร
๒. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินกรวดรูปหลายเหลี่ยม มีรอยกะเทาะขนาดใหญ่ที่ด้านข้าง ๓-๔ รอย ขนาดยาว ๑๖.๐๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๒.๗๕ เซนติเมตร หนา ๕.๗๗ เซนติเมตร
๓. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินกรวดรูปหลายเหลี่ยม-หนา ลักษณะเป็นเครื่องมือสับ-ตัดขนาดใหญ่ มีผิวเดิมของหิน (Cortex) เหลืออยู่มาก มีรอยกะเทาะขนาดใหญ่ที่ด้านข้าง ๒-๓ รอย ขนาดยาว ๑๗.๐๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๕.๘๐ เซนติเมตร หนา ๙.๒๐ เซนติเมตร หนา ๙.๒๐ เซนติเมตร
๔. เครื่องมือหินกะเทาะรูปหลายเหลี่ยมมุมมน หน้าหนึ่งเป็นผิวเดิมของหินตรงกลางสูงและลาดชั้นลงสู่ด้านข้าง ซึ่งมีรอยกะเทาะหรือรอยถูกใช้งานอยู่ ๒-๓ รอย อีกหน้าหนึ่งเป็นรอยแตกของสะเก็ดหิน (flake) จากส่วนแกนหิน (core) ขนาดยาว ๑๔.๖๙ เซนติเมตร กว้าง ๑๑.๒๘ เซนติเมตร หนา ๘.๐๐ เซนติเมตร
๕. เครื่องมือหินกะเทาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรอยกะเทาะที่หน้าหนึ่งบริเวณด้านยาวส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นรอยแตกของหิน ขนาดยาว ๑๒.๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๘.๘๘ เซนติเมตร หนา ๕.๔๓ เซนติเมตร
๖. เครื่องมือหินกะเทาะรูปหลายเหลี่ยม-หนา มีรอยกะเทาะที่หน้าหนึ่งอยู่ ๒ ด้าน ส่วนอื่นเป็นรอยแตกและผิวเดิมของหิน ขนาดยาว ๑๒.๒๕ เซนติเมตร กว้าง ๑๒.๑๕ เซนติเมตร หนา ๖.๐๗ เซนติเมตร
๗. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินปูน รูปคล้ายสามเหลี่ยมหน้าจั่ว-แบน ด้านประกอบมุมยอดโค้งออกทั้งสองด้าน และมีรอยกะเทาะที่สองด้านนี้ จนถึงส่วนปลาย ส่วนฐานเป็นรอยตัดตรง ขนาดยาว ๑๓.๙๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๐.๓๕ เซนติเมตร หนา ๓.๓๓ เซนติเมตร
๘. เครื่องมือหินกะเทาะทำจากหินปูน รูปไข่-แบน หน้าหนึ่งส่วนใหญ่เป็นผิวเดิมของหินอีกหน้าหนึ่งเป็นรอยแตก มีรอยกะเทาะหลายรอยบริเวณขอบโค้งด้านยาว ขนาดยาว ๑๕.๓๕ เซนติเมตร กว้าง ๑๐.๙๓ เซนติเมตร หนา ๓.๖๕ เซนติเมตร
๙. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินปูน รูปหลายเหลี่ยม ยาว-แบน มีรอยแตกเรียบทั้งสองหน้า และมีรอยกะเทาะบริเวณด้านยาวทั้งสองด้านไปบรรจบที่ปลายด้านหนึ่ง ขนาดยาว ๑๓.๔๐ เซนติเมตร กว้าง ๘.๗๗ เซนติเมตร หนา ๓.๓๔ เซนติเมตร
๑๐. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินปูนรูปหลายเหลี่ยม-แบน ผิวส่วนใหญ่เป็นผิวเดิมของหิน ทั้งสองหน้ามีรอยกะเทาะบริเวณขอบด้าน ยาวด้านหนึ่งขนาดยาว ๑๒.๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๑๒.๑๔ เซนติเมตร หนา ๓.๓๓ เซนติเมตร
๑๑. เครื่องมือหินกะเทาะ ทำจากหินปูนรูปสามเหลี่ยม ทั้งสองหน้าค่อนข้างเรียบตรงคล้ายผิวเดิมของหิน มีรอยกะเทาะ ๓-๔ รอบที่ด้านยาวด้านหนึ่ง ขนาดยาว ๑๒.๒๐ เซนติเมตร กว้าง ๘.๒๑ เซนติเมตร หนา ๓.๖๐ เซนติเมตร

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีน้ำตกรากลอย

ใช้เส้นทางสาย ๔ จากจังหวัดระนอง ไปตามถนนสายจังหวัดระนอง - อำเภอกระเปอร์ ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางเข้าน้ำตกลากลอย ประมาณ ๑ กิโลเมตร จะถึงบริเวณแหล่งโบราณคดีน้ำตกรากลอย