Embed: 

Download the original : 9427_moradokthai_movie_nora003.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
22/01/2009
ที่มา: 
มรดกใต้ดอทคอม http://www.moradokthai.com

โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ผู้จัดทำเว็บมรดกใต้ดอมคอม คุณอภิสิทธิ์ ศรีแก้วบวร
[email protected]
โทรศัพท์ ๐๑-๘๕๔๔๔๗๒

คณะที่ปรึกษา
๑.อ.ชัยยันต์ ศุภกิจ  อดีต อาจารย์โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
๒.อ.ธพล ชูดำ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ
๓.คุณเฉลิม เพชรสวัสดิ์  ชมรมอนุรักษ์ศิลปินภาคใต้ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมตะวันตกยุคโลกาภิวัฒน์ ทำให้คนไทยหลงลืมรากเหง้าของตัวเองไปอย่างน่าวิตก การแสดงศิลปะพื้นบ้านของไทยนับวันจะได้รับความสนใจลดน้อยลงไปทุกที ต่อไปในอนาคตหากไม่มีผู้ชมซึ่งองค์ประกอบสำคัญ ศิลปินพื้นบ้านคงไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ดังนั้น เราจึงควรหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์มรดกไทยเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสืบทอดไปสู่อนุชนคนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อช่วยอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
๒.เพื่อช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของศิลปินพื้นบ้าน

แนวทางดำเนินการ
๑.จัดเก็บรวมรวมข้อมูลและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ทุกประเภท
๒.เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ผ่านสื่อทุกแขนง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.เป็นการช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านภาคใต้
๒.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ขอขอบพระคุณพิเศษ
๑.คุณรังสิต รักษาผล  บ้านเดิม อ.เมือง จ.ชุมพร เอื้อเฟื้อข้อมูล
๒.อ.สมปราชญ์ เทพแก้ว  ตะลุง สตูดิโอ อ.เมือง จ.พัทลุง เอื้อเฟื้อ โสตทัศน์/วิดีทัศน์
๓.คุณฉลาด เทพแก้ว บ้านปากคลอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เอื้อเฟื้อ โสตทัศน์/วิดีทัศน์