วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/02/2009
ที่มา: 
http://www.monstudies.com

แบบเรียนภาษามอญ จาก http://www.monstudies.com

หลักภาษามอญ + คำนำ

บทที่ 1 ภาษาและอักษร    

บทที่ 2 การประสมอักษร

อ้างอิงต้นฉบับจาก : http://www.monstudies.com/index.php?main_menu_id=27