ประติมากรรม

สำริด : โลหะที่เปลี่ยนโลก "

" สำริด  : โลหะที่เปลี่ยนโลก "

พระสุภูติในพิธีขอฝน

พระสุภูติในพิธีขอฝน

Syndicate content