สุโขทัย

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองสุโขทัย

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย

    “มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข”

Syndicate content