ลายผ้าไทย

รวม link ลายผ้า - ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

รวม link ลายผ้า ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย

คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย (4) ลายเกิดจากอิทธิพลของพืช

ลายเกิดจากอิทธิพลของพืช

ความเชื่อนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ความเชื่อเกี่ยวกับลายที่นำไปบูชาสักการะและความเชื่อทั่วๆซึ่งแต่ละลายชาวบ้านมีความเชื่อดังนี้

คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย (3) ลายเกิดจากอิทธิพลของสัตว์

ลายเกิดจากอิทธิพลของสัตว์

ความเชื่อที่เกิดจากลายสัตว์ ชาวบ้านมีความเชื่ออยู่ 2 ลักษณะเชื่อเรื่องความสวยงามและเชื่อเรื่องมีอำนาจวาสนาซึ่งแต่ละลายชาวบ้านมีความเชื่อดังนี

 

Syndicate content