วิญญาณครู

แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต - ระพี สาคริก

บางคนชอบพูดว่า คุณครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง แต่ที่จริงนั้นมิใช่

ครูคือผู้สร้างบุญกุศลเป็นสรณะ จังมีแต่การให้จากหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยไม่นึกถึงบุญคุณ ซึ่งหวังว่า ตนต้องได้รับผลตอบแทนใดๆทั้งนั้น

Syndicate content