การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณพ์จากกะพ้อ

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 17 (พัทลุง)

เรื่อง  ผลิตภัณพ์จากกะพ้อ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เครื่องมือประมงพื้นบ้านจากต้นคล้า (ชะนาง, ตะข้อง, ไซ)

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 16 (ตรัง)

เรื่อง  เครื่องมือประมงพื้นบ้านจากต้นคล้า (ชะนาง, ตะข้อง, ไซ)

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจักสานจากต้นอ้อ

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (เพชรบูรณ์)

เรื่อง  การจักสานจากต้นอ้อ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจักสานไพหญ้า

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ขอนแก่น)

เรื่อง  การจักสานไพรหญ้า

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์แดง

 

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ราชบุรี)

เรื่อง  ผลิตภัณฑ์เถาวัลย์แดง

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การสานเข่งปลาทูด้วยไม้ไผ่

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 2 (สระแก้ว)

เรื่อง  การสานเข่งปลาทูด้วยไม้ไผ่

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

Syndicate content