เพชรบูรณ์

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การจักสานจากต้นอ้อ

กิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2549

ของ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 12 (เพชรบูรณ์)

เรื่อง  การจักสานจากต้นอ้อ

สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

ข้อมูลผ้าไทยภาคเหนือตอนล่าง - ผ้าเมืองเพชรบูรณ์

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์

  “เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว  ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง”

Syndicate content