พญานาค

พญานาคในพระพุทธศาสนา จากสยามถึงประเทศไทยในปัจจุบัน บทที่สาม พญานาคในนวนิยายและละครโทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน

พญานาคในพระพุทธศาสนา จากสยามถึงประเทศไทยในปัจจุบัน
บทที่สาม : พญานาคในนวนิยายและละครโทรทัศน์ไทยในปัจจุบัน

พญานาค ในพระพุทธศาสนาไทย จากสยามถึงประเทศไทยในปัจจุบัน

(บทที่หนึ่ง : ที่ทางของพญานาคในอดีตกาล)

แปลและปรับเปลี่ยนจาก The place of the Naga in Thai Buddhism, from pre-modern Siam
to modernised Thailand, Section One : The place of the Naga in the past

เขียน (พ.ศ. ๒๕๕๑) แปลและปรับเปลี่ยนบทความ โดย ภัทรารัตน์ สุวรรณวัฒนา

Syndicate content