วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/04/2009
ที่มา: 
ซิลด์ไทยแลนด์ดอทคอม http://www.silkthailand.com/articles/mainarticle.htm

ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสกลนคร


ไหมไทยลูกผสม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในการผลิตเป็นไหมเส้นพุ่งที่ใช้ในการทอผ้าไหมสำหรับทำเสื้อผ้าไมสำเร็จ
รูป จำหน่ายให้แก่ คนไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศการเพิ่มผลผลิตไหมเส้นพุ่งจะเป็นการลดการนำเข้าเส้นไหม
จากต่างประเทศไหมไทยลูกผสมเป็นพันธุ์ไหมที่มีความแข็งแรง และให้ผลผลิตสูง เหมาะที่จะแนะนำให้เลี้ยงในพื้นที่มี
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตไหมเส้นพุ่งได้ ด้วยเหตุผลนี้ สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนครจึงได้ปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยลูก ผสมที่ให้ผลผลิต สูงและ การผลิตไข่ไหมไทยลูกผสมทำได้อย่างประหยัด และมีคุณภาพตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา

  • วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้พันธุ์ไหมไทย ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีแม่และพ่อพันธุ์ สามารถคัดแยกเพศได้ในระยะหนอนไหม เพื่อความสะดวก
ในการ ผลิตไข่ไหมให้เกษตรกร และเป็นพันธุ์ไหมที่มีความแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง

  • ประวัติ

พันธุ์ไหมไทยลูกผสมเดี่ยว SP1x SB2 เป็นลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างไหมพันธุ์ไทย SP1 กับไหมพันธุ์ต่าง
ประเทศ SB2 เริ่มทำการปรับปรุงพันธุ์ในปี 2533 ที่สถานีทดลองหม่อนไหมสกลนคร โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้

ปี 2533 - 2537
ทำการปรับปรุงพันธุ์ไหม แม่ และพ่อพันธุ์ ซึ่งได้แก่ SP1 และ SB2 โดยมุ่งเน้นการนำ
ลักษณะการแยกเพศได้ในระยะหนอนไหมมาใช้ประโยชน์
ปี 2536 - 2537     ทดสอบพันธุ์ไหมไทยลูกผสมเดี่ยว SP1 SB2 ในภาคเกษตรกรในเขตสกลนคร
ปี 2538

ทดสอบสมรรถนะการผสม และการเปรียบเทียบเบื้องต้นของไหมไทย ลูกผสมเดี่ยว
จำนวน 16 พันธุ์
ปี 2539     เปรียบเทียบมาตรฐานของไหมไทยลูกผสมเดี่ยว จำนวน 6 พันธุ์
ปี 2540     เปรียบเทียบในท้องถิ่นต่างๆ ของไหมไทยลูกผสมเดี่ยว จำนวน 4 พันธุ์

ลักษณะดีเด่น

1. เป็นพันธุ์ไหมไทยลูกผสมที่มีแม่ และพ่อพันธุ์ สามารถคัดแยกเพศได้ในระยะหนอนไหม ทำให้กระบวนการผลิตไข่ไหมได้
สะดวกมากขึ้น
2. มีความแข็งแรง เลี้ยงได้ตลอดปี
3. ให้ผลผลิตสูงกว่าอุบลราชธานี 60 - 35
4. จำนวนไข่ไหมต่อแม่ และน้ำหนักรังสดสูงกว่าอุบลราชธานี 60 - 35
5. มีความยาวเส้นใยยาว และสาวง่ายกว่าอุบลราชธานี 60 - 35

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

สีของลำตัวหนอนไหม     เพศเมียลาย เพศผู้ขาวปลอด
ขนาดลำตัวหนอนไหม (กว้าง x ยาว)     0.90 x 7.00 เซนติเมตร
รูปร่างรังไหม     ยาวรี
ขนาดรังไหม (กว้าง x ยาว)     1.8 x 3.5 เซนติเมตร
สีของรังไหม     สีเหลือง
สีของเส้นใย     สีเหลือง

ลักษณะทางการเกษตร
จำนวนไข่ไหมต่อแม่          540 ฟอง
ระยะเวลาหนอนไหม          19.09 วันต่อชั่วโมง
เปอร์เซ็นต์การเลี้ยงรอดวัยอ่อน     90.55
เปอร์เซ็นต์ดักแด้สมบูรณ์            92.07
น้ำหนักรังสดเฉลี่ย 1 รัง             1.75 กรัม
น้ำหนักเปลือกรังเฉลี่ย 1 รัง         28.33 เซนติเมตร
เปอร์เซ็นต์เปลือกรัง                  16.01
ขนาดเส้นไหม               2.45 ดีเนียร์
ความยาวเส้นไหมต่อรัง     865 เมตร
เปอร์เซ็นต์การสาวง่าย      71.50
ผลผลิตรังสดต่อแผ่น        21.40 กิโลกรัม

กรมวิชาการเกษตร
พิจารณารับรองพันธุ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2542
      
ที่มาของข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร

รวม link - รวมพันธุ์ไหมไทยลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง