วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/10/2008
ที่มา: 
วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/-กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กระทรวงวัฒนธรรม
ดวงประทีปภายในบุษบกสัญลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อ กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่ออังกฤษ Ministry of Culture
ก่อตั้ง พ.ศ. 2545
รัฐมนตรีว่าการ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีช่วย  
ปลัดกระทรวง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
งบประมาณ 4,179.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2550)
ข้าราชการ  
เว็บไซต์ www.m-culture.go.th

กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆ

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] ประวัติ

การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคสมัย รูปแบบของหน่วยงานเริ่มจากกองวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมแห่งชาติและจัดตั้งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย ใน พ.ศ. 2501 เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมากระทรวงวัฒนธรรมได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถือเป็น 1 ใน 20 กระทรวงหลักของประเทศ ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล

[แก้] ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก หมายถึง ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม (กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ โดยศึกษาจากรูปแบบตราสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2485 และนำมาดัดแปลง ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

[แก้] หน่วยงานในสังกัด

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น