ชาติพันธุ์ล้านนา - อีก้อ/อาข่า

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

อีก้อ/อาข่าอีก้อ เป็นชื่อชาวเขาเผ่าหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่า อาข่า (AKHA) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มชาติพันธุ์ถูกเรียกว่า ข่าก้อ และในสหภาพพม่าใช้คำว่า ก้อ ในมลฑลยูนานของจีนแผ่นดินใหญ่และเวียดนาม กลุ่มชาติพันธุ์นี้จัดอยู่ในชนกลุ่มน้อยที่ถูกเรียกว่า ฮานี ในวรรณกรรมล้านนามักเขียนชื่อชนกลุ่มนี้ว่า ค้อ