การเมือง

โครงงานการเมืองคุณธรรม - ธรรมะบรรยาย


40:01 minutes (16.03 MB)

การเมืองใหม่

Watch this video!

โอกาสของงานอาสาสมัครเอกชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยของชาวบ้าน - ศ.ระพี สาคริก

โอกาสของงานอาสาสมัครเอกชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยของชาวบ้าน 6 ส.ค. 2535. 3 หน้า

Syndicate content