คุณธรรม

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ - ศาสตราจารยื ระพี สาคริก (Disc 3/3)(2/2)


45:58 minutes (42.09 MB)

ศาสตราจารยื ระพี สาคริก
บรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ - ศาสตราจารยื ระพี สาคริก (Disc 3/3)(1/2)


46:01 minutes (42.13 MB)

ศาสตราจารยื ระพี สาคริก
บรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1/3)


45:55 minutes (42.05 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายใจหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง

ครูกับคุณธรรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2)


5:22 minutes (4.92 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม"
จัดทำคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา Disc 2
วันที่ 21 กันยายน 2543

ครูกับคุณธรรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1)(2/2)


30:31 minutes (27.95 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม"
จัดโทยคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (Disc 1)(2/2)
วันที่ 21 กันยายน 2543

Syndicate content