การเมือง (74)

เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 6: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง

ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของ “คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน”

ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของ “คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน”

ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการลงประชามติ ๑๙ ส.ค.๕๐

ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากการลงประชามติ ๑๙ ส.ค.๕๐

อธิบายการเมืองเรื่องทางใต้

อธิบายการเมืองเรื่องทางใต้

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับลงประชามติ)

สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ฉบับลงประชามติ)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสำคัญที่ให้ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง ๔ ประการ คือ

สภาเทศบาลจะจัดประชุมสมาชิกสภาฯ นอกที่ทำการของเทศบาลได้หรือไม่

สภาเทศบาลจะจัดประชุมสมาชิกสภาฯ นอกที่ทำการของเทศบาลได้หรือไม่

Syndicate content
เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 6: ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง
วันที่ : วันที่ 11 มิถุนายน 2550
เวลา : 13.30 น.