การเมือง (74)

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

Watch this video!

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

UN Secretary-General on Myanmar

the United Nations Day 2007, United Nations Conference Centre

Syndicate content