การเมือง (74)

สภาวะและปัญหาปัจจุบันของระบบรัฐสภาไทย

สภาวะและปัญหาปัจจุบันของระบบรัฐสภาไทย
[แก้ไข] บทนำ

วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามด้วยหรือไม่


รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามด้วยหรือไม่

ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม

ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม
[แก้ไข]
บทคัดย่อ

มิติประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ : กรณีรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย

มิติประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ : กรณีรัฐธรรมนูญต่างประเทศกับรัฐธรรมนูญไทย
[แก้ไข] ๑. ความสำคัญของรัฐธรรมนูญต่างประเทศ

การเสนอร่างกฎหมายและการพิจารณา ให้ความเห็นทางกฎหมายภายในฝ่ายบริหาร

การเสนอร่างกฎหมายและการพิจารณา ให้ความเห็นทางกฎหมายภายในฝ่ายบริหาร
[แก้ไข]
ส่วนที่ ๑ การเสนอร่างกฎหมายโดยฝ่ายบริหาร

กระบวนการนโยบายสาธารณะ

กระบวนการนโยบายสาธารณะ    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ความยาว : 36 หน้า

นโยบายสาธารณะ ฉบับชุมชนเข้มแข็ง

นโยบายสาธารณะ ฉบับชุมชนเข้มแข็ง   
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : บรรณาธิการ: ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข 
ความยาว : 96 หน้า

Syndicate content