การเมือง (74)

ร่างนโยบายสาธารณะ ฉบับประชาชน

ร่างนโยบายสาธารณะ ฉบับประชาชน    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : บรรณาธิการ: อธิคม คุณาวุฒิ  
ความยาว : 95 หน้า/เอกสารเผยแพร่

นโยบายสาธารณะ 'FTA : กับดักหรือโอกาสทางการค้าของไทย'

นโยบายสาธารณะ 'FTA : กับดักหรือโอกาสทางการค้าของไทย'    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : บรรณาธิการ: อธิคม คุณาวุฒิ
ความยาว: 112 หน้า

'โรงเรียน' กับ 'เด็กอ้วน'

'โรงเรียน' กับ 'เด็กอ้วน' (นโยบายสาธารณะ ว่าด้วย นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก')    
ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :    บรรณาธิการ: ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
ความยาว:   94 หน้า

นโยบายเพื่อสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน

นโยบายเพื่อสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน    
สาระสังเขป:

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: จากวิชาการสู่การปฏิบัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: จากวิชาการสู่การปฏิบัติ จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้นโยบาย    
สาระสังเขป:

เวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง"เครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"

เวทีนโยบายสาธารณะเรื่อง"เครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน"
สาระสังเขป:

แผนแม่บทชุมชนกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

แผนแม่บทชุมชนกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ความยาว : 128 หน้า
สาระสังเขป :
เนื้อหาของหนังสือเรียบเรียงจาก เวทีนโยบายสาธารณะเพื่อร่วมพัฒนานโยบาย

เวทีนโยบายสาธารณะ : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

เวทีนโยบายสาธารณะ : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ    
ความยาว : 128 หน้า
สาระสังเขป :

ประชาธิปไตยท้องถิ่น แง่คิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น

ประชาธิปไตยท้องถิ่น แง่คิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น
ผู้เขียน : ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ความยาว : 32 หน้า

การเมืองคือสัจธรรมของชีวิต

Syndicate content