คัมภีร์โลกสิทธิมอญ - รวมความเชื่อมอญ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/03/2009
ที่มา: 
http://www.monstudies.com

คัมภีร์โลกสิทธิ

พระมหาจรูญ  ญาณจารี
แปลเรียบเรียงจากภาษามอญ

 • บูชาคุณ

ขอนอบน้อมนมัสการพระพุทธ พระธรรม แลพระสงฆ์ และองค์เทดา บิดามารดาครูบาอาจารย์ ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสุดในการจัดระเบียบและวาง แบบแผนหลักปฏิบัติของมวลมนุษยโลก หากเขลาปัญญาก็จะนำพาชีวิต ให้ประสบพบพาลต่อความเดือดร้อนได้ ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวบ หลักปฏิบัติเหล่านั้นมาชี้แนะ ปานประหนึ่งว่าเทียนทองส่องนำทาง ทั้งนี้เพราะว่า โบราณจารย์ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาและนำพาชีวิตให้ประสบกับความสุข สวัสดี หลักปฏิบัติเหล่านั้นเป็นมุขปาฐ มีทั้งนัยโวหาร สำนวน สุภาษิต หลากหลาย ให้ชื่อหนังสือนี้ว่า โลกสิทธิ ขอท่านทั้งหลาย จงใคร่ใจให้ความสำคัญแล

 • ตำราทิศลาภ

ทิศเดินทางแล้วมีลาภ ท่านกล่าวไว้ว่า วันอาทิตย์ทิศใต้ วันจันทร์ทิศ พายัพ  วันอังคารทิศตะวันออก วันพุธทิศหรดี  วันพฤหัสบดีทิศอีสาน  วันศุกร์  ทิศอาคเนย์  วันเสาร์ทิศเหนือ

 • ตำราทิศควรเว้น

ท่านกล่าวไว้ว่า  วันอาทิตย์ให้เว้นทิศเหนือ วันจันทร์ให้เว้นหรดี จะมี ศัตรูปองร้าย วันอังคารให้เว้นทิศอีสานจะมีภัย วันพุธให้เว้นทิศตะวันออก  วันพฤหัสบดีให้เว้นทิศอาคเนย์ วันศุกร์ให้เว้นทิศใต้ วันเสาร์ให้เว้นทิศตะวันตก

 • ตำราทิศเดินทางมีชัย

ท่านกล่าวไว้ว่า วันอาทิตย์ทิศอาคเนย์  วันจันทร์ทิศใต้  วันอังคารทิศ ตะวันตก  วันพุธทิศเหนือ  วันพฤหัสบดีทิศหรดี  วันศุกร์ทิศอีสาน วันเสาร์ ทิศตะวันออก


 • ตำราเสียกบาล

วันอาทิตย์กระทงใส่ผัก ๓ กระทง วางทิศเหนือ ๒ กระทง ทิศพายัพ ๑ กระทง  วันจันทร์กระทงใส่เนื้อ วางทิศตะวันออก ๒ กระทง ทิศหรดี ๑ กระทง  วันอังคารกระทงใส่ผัก วางทิศหรดี ๒ กระทง ทิศอีสาน ๑ กระทง   วันพุธกระทงใส่เนื้อ วางทิศเหนือ ๒ กระทง ทิศตะวันออก ๑ กระทง วันพฤหัสบดีกระทงใส่ดอกไม้ วางทิศใต้ ๒ กระทง ทิศอาคเนย์ ๑ กระทง วันศุกร์กระทงใส่ผลไม้ วางทิศตะวันตก ๒ กระทง ทิศใต้ ๑ กระทง วันเสาร์กระทงใส่ผลไม้ วางทิศอาคเนย์ ๒ กระทง ทิศตะวันตก ๑ กระทง


 • ตำราสูตรบ้าน

ท่านให้เอาความยาวของพื้นรวมกับความยาวของตง วัดเป็นศอก คูณด้วย ๓ หารด้วย ๘ เหลือเศษเท่าไร ทายไปตามนั้น เศษ ๑  บ้านพ่อค้า  เศษ ๒  เรือนครัว  เศษ ๓ บ้านเจ้า เศษ ๔ บ้านนายพราน  เศษ ๕  บ้านคหบดี เศษ ๖ บ้านโจร เศษ ๗ บ้านอำมาตย์ เศษ ๐ บ้านหญิงแพศยา

 • ตำราสูตรเสาบ้าน

ท่านให้วัดความยาวของเสาเป็นศอก คูณด้วย ๓ หารด้วย ๗ เหลือเศษเท่าไร ทายไปตามนั้น เศษ ๑ ไม่ดี  เศษ ๒ มีลาภ  เศษ ๓ กองทุกข์  เศษ ๔  ดี  เศษ ๕ มรณะ  เศษ ๖ สุข  เศษ ๐ วินาศ


 • ตำราเสาบ้านสั้น

เสาสั้น ๑ ต้น จะป่วยไข้  เสาสั้น ๒ ต้น ทุกข์ยาก  เสาสั้น ๓ ต้น มีคุณ  เสาสั้น ๔ ต้น ดี  เสาสั้น ๕ ต้น หายนะ  เสาสั้น ๖ ต้น บริบูรณ์พูลสุข

 • ตำราสูตรใบดั้ง

ท่านให้แบ่งความยาวของขื่อออกเป็น ๘ ส่วน ตัดออกเสีย ๓ ส่วน ให้เหลือไว้ ๕ ส่วน  จะมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติแล

 • ตำราสูตรประตู

ท่านกำหนดไว้ กว้าง ๓ ฝ่าเท้าด้านยาว กับ ๑ ฝ่าเท้าด้านขวาง ถ้ารอยเลื่อยไม่ตรง เฉไปมา  จะมีศัตรูเข้ามาหา

 • ตำราสถานที่ปลูกบ้าน

ทิศเหนือ ทิศอีสาน และทิศตะวันออก ๓ ทิศนี้ ติดทางเดินและลาดต่ำลง ประเสริฐนักแล  ทิศใต้ ทิศตะวันตก ป่วยไข้ถึงตาย ทิศพายัพ ทิศอาคเนย์ ทุกข์ยาก ทิศหรดี มีโจรภัย ทั้ง ๕ ทิศนี้ลาดต่ำลงไม่ดี ถ้าเรียบดุจหน้ากลอง จะมากไปด้วย ลาภยศสมบัติ  นูนดุจหลังเต่าจะหายนะ  หน้าดินเต็มดุจพระจันทร์เพ็ญจะได้ ใกล้ชิดเจ้านาย  ดุจคันสรที่โก่งและดุจหลังม้า จะเกิดอัคคีภัย และที่เหมือนรอยไถ หรือที่มีร่องน้ำขังอยู่ ไม่สมควรปลูกบ้าน

 • ตำราเดือนปลูกบ้าน

เดือน ๖, ๙, ๑๒, ๒, ๔  จะมีทรัพย์สมบัติ  เดือน ๕, ๗, ๘, ๑๐,  ๑๑, ๑, ๓  จะมีโทษ ไม่ดีแล

 • ตำรานาคเวียน

เดือน ๔, ๕, ๖ หัวนาคอยู่ทิศตะวันตก หางนาคอยู่ทิศตะวันออก ท้องนาคอยู่ทิศเหนือ หลังนาคอยู่ทิศใต้  ให้นำเสาเข้ามาทางทิศอาคเนย์
เดือน ๗, ๘, ๙  หัวนาคอยู่ทิศเหนือ หางนาคอยู่ทิศใต้ หลังนาค อยู่ทิศตะวันตก ท้องนาคอยู่ทิศตะวันออก  ให้นำเสาเข้ามาทางทิศอีสาน
เดือน ๑๐,๑๑,๑๒ หัวนาคอยู่ทิศตะวันออก หางนาคอยู่ทิศตะวันตก ท้องนาคอยู่ทิศใต้ หลังนาคอยู่ทิศเหนือ ให้นำเสาเข้ามาทางทิศพายัพ
เดือน ๑,๒,๓  หัวนาคอยู่ทิศใต้ หางนาคอยู่ทิศเหนือ ท้องนาคอยู่ทิศ ตะวันตก หลังนาคอยู่ทิศตะวันออก ให้นำเสาเข้ามาทางทิศหรดี


 • ตำราขุดหลุมฆ่านาค

ท่านกำหนดให้คนเกิดวันอาทิตย์ใช้จอบกดนาคที่หัว  คนเกิดวันพุธ กดไว้ที่หางนาค คนเกิดพฤหัสบดีใช้จอบขุดเจาะที่ท้องนาค หากขุดเจาะถูก ที่หัวหรือหางนาค อาจถึงแก่ความตาย ขุดเจาะถูกหลังนาคจะมากด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ขุดเจาะถูกที่ท้องนาค จะมากด้วยสมบัติและจะได้รับมรดกจากบรรพชน และดิน ที่ขุดหลุมนั้น ให้โกยขึ้นทางด้านหางนาค จะพ้นโทษทุกประการแล

 • ตำราหย่อนเสาลงหลุม

ขณะที่หย่อนเสาลงหลุม ถ้าเสาหล่นกระแทกลง เจ้าของบ้านและ ลูกหลาน บริวาร อาจจะมีการตายเกิดขึ้น ดังนั้นเวลาที่หย่อนเสาลงหลุม ท่านจึงให้ค่อย ๆ หย่อนลง

 • ตำราเบนเสาบ้าน

ท่านกล่าวไว้ว่า  เบนไปทางทิศตะวันออก จะมากด้วยทรัพย์สมบัติ  เบนไปทางทิศอาคเนย์ ไฟจะไหม้บ้าน  เบนไปทางทิศหรดี ขโมยโจรจะขึ้นบ้าน เบนไปทางทิศเหนือ จะเกิดหายนะ เบนไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก ประเสริฐนักแล เบนไปทางทิศพายัพ และทิศอีสาน ทรัพย์สมบัติไพบูลย์

 • ตำราวันปลูกบ้านดี-ไม่ดี

ปลูกบ้านวันอาทิตย์ บริบูรณ์ด้วยสุขและลาภ วันจันทร์ ทุกข์ก่อน มีลาภในภายหลัง วันอังคาร เดือดร้อนเป็นนิจ วันพุธ ทุกข์ก่อนมีลาภในภายหลัง วันพฤหัสบดี บริบูรณ์ด้วยสุข และลาภเป็นนิจ วันศุกร์ ทุกข์ก่อนสุขในภายหลัง วันเสาร์ จะวิบัติและต้องภัย

 • ตำราดิถีสำหรับจัดงาน

ท่านให้เอาดิถี (ขึ้น-แรม) ตั้ง คูณด้วย ๒ ข้างขึ้นให้ลบออกเสีย ๑ ข้างแรมให้เพิ่มขึ้น ๑   แล้วหารด้วย ๗  เหลือเศษเท่าไร ทายไปตามนั้น เศษ ๑ ปาปะ เศษ ๒  พาลวะ เศษ ๓ โกลุวะ  เศษ ๔ เตชะ  เศษ ๕  การุณา  เศษ ๖ วาณิชชะ   เศษ ๐  เลวทราม ตกปาปะ โกนจุก ประกอบยานพาหนะ   ตกพาลวะ ขึ้นบ้านใหม่ เข้าเมือง รับพร อาบน้ำมนต์ ดี ตกโกลุวะ ประกอบยาทุกอย่าง  ตกเตชะ หีบน้ำมันงา อ้อย  ทำประตูบ้านดี  ตกการุณา เพาะปลูก สร้างบ้าน ปราสาท ดี ตกวาณิชชะ ทำการ ค้าขาย จัดงานวิวาห์ ราชาภิเษก ดี  ดิถีนอกจากนี้ไม่ดี ห้ามประกอบการมงคล หากทำ สามีภรรยาและบุตรธิดา ต้องตายจากกัน ทรัพย์สมบัติหายนะแล

 • ตำราเลือกแม่ธรณี

ข้างขึ้นท่านให้เอา ๑๕  ข้างแรมให้เอา ๒๐ ตั้ง  ลบด้วยดิถี(ขึ้น-แรม) เหลือเป็นตำราแม่ธรณี  ตกอาทิตย์ ปลูกบ้าน หายนะ  ตกจันทร์ เกิดคุณ ตกอังคาร สูญ ตกพุธ พฤหัสบดี ประเสริฐนัก ตกเสาร์ ราหู มฤตยู ไม่ดี  ตกศุกร์ ปลูกบ้าน วิหาร อาราม ดีแล

ผู้ที่ปลูกบ้านท่านให้สอบแม่ธรณีให้ถ้วนถี่  โดยข้างขึ้นให้เอา ๑๕ ตั้ง ข้างแรมให้เอา ๒๐ ตั้ง ลบด้วยดิถี (ข้างขึ้นลบด้วย ๑๕  ข้างแรมลบด้วย ๒๐) เหลือเศษเกิน ๑๐ ให้เอา ๑๐ ลบออกอีก
เหลือ ๑ ตกอาทิตย์  เหลือ ๒ ตกจันทร์  เหลือ ๓ ตกอังคาร  เหลือ ๔ ตกพุธ  เหลือ ๕  ตกพฤหัสบดี  เหลือ ๖ ตกศุกร์   เหลือ ๗  ตกเสาร์  เหลือ ๘ ตกราหู  เหลือ ๙  ตกพระเกต  เหลือ ๑๐ ตกมฤตยู

 • ตำราเดือนฝังรก

เด็กที่เกิดเดือน ๔, ๕, ๖  ฝังทิศเหนือ มั่งมีสมบัติ
เกิดเดือน ๗,๘,๙ ฝังทิศตะวันตก อายุยืน
เกิดเดือน ๑๐, ๑๑, ๑๒ ฝังทิศใต้ อายุยืน
เกิดเดือน ๑, ๒, ๓  ฝังทิศตะวันออก มั่งมีและอายุยืน

 • ตำราวันจม

วันอาทิตย์ ในเดือนอ้ายและเดือน ๖    วันจันทร์ ในเดือน ๗ และเดือนยี่
วันอังคาร ในเดือน ๘ และเดือน ๓      วัดพุธ ในเดือนเดือน ๙ และเดือน ๔
วันพฤหัสบดี ในเดือน ๑๐ และเดือน ๕  วันศุกร์ ในเดือน ๑๑
วันเสาร์ ในเดือน ๑๒

 • ตำราทำนายวันจม

วันจมท่านว่า อย่าเดินทางไกล  งดเว้นการไถ่ทาส ซื้อโคกระบือ  เก็บเงินทอง ก็ไม่ยั่งยืนมั่นคง

 • ตำราวันลอย

วันอาทิตย์ ในเดือน ๕ และเดือน ๑๐  วันจันทร์ในเดือน ๑๑  วันอังคาร ในเดือน ๑๒   วันพุธ ในเดือน ๖ และเดือนอ้าย  วันพฤหัสบดี ในเดือน ๗ และเดือนยี่  วันศุกร์ ในเดือน ๘ และเดือน ๓ เป็นวันศุกร์  วันเสาร์ ในเดือน ๙ และเดือน ๔

 • ตำราทำนายวันลอย

วันลอยท่านว่า เดินทางไกลดี ไถ่ทาสบริวาร ซื้อขายสัตว์เลี้ยง และเก็บ ทรัพย์สินเงินทองมั่นคงนักแล

 • ตำราวันทอผ้า

วันอาทิตย์และวันพุธ ให้สืบด้าย  วันจันทร์ ให้ทอด้าย  วันพฤหัสบดี ให้ตัดผ้าออกจากหูก  วันศุกร์ ให้เย็บเป็นผ้านุ่งห่ม

 • ตำราวันตัดผม

ท่านให้เว้นวันจันทร์กับวันพุธ  ส่วนอีก ๕ วัน คือ วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์  ตัดผมในวันเหล่านี้จะมีมั่งมีร่ำรวยแล

 • ตำราวันตัดเล็บ

ตัดเล็บวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันอังคาร ราศีจะเสื่อม  ตัดวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ จะเกิดสง่าราศรีแล

 • ตำราวันเรียนวิชา

ท่านกล่าวว่า เริ่มเรียนวันอาทิตย์ วันศุกร์ พอปานกลาง  วันพฤหัสบดี ปราดเปรื่องเรืองวิชา วันจันทร์ วันอังคาร วันเสาร์ และวันพุธ จะเกิดทุกข์และป่วยไข้ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ มากไปด้วยโทษ ถ้าวิชาเกี่ยวกับตัวเลข (คณิตศาสตร์) จะทุกข์หนัก ขึ้นหรือแรม ๑๔ ค่ำ ลูกศิษย์จะต้องโทษทัณฑ์ ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ ทั้งอาจารย์ และลูกศิษย์ จะต้องภัยและโทษทัณฑ์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ โทษจะตกแก่พ่อแม่

 • ตำราวันทำนา

ไถนา วันอาทิตย์  แช่พันธุ์เมล็ดข้าว วันศุกร์  หว่านเมล็ดข้าว วันจันทร์   เกี่ยวข้าว วันพุธ นวดข้าว วันอังคาร ร่อนข้าว(ฟัดข้าว)วันเสาร์ นำข้าวใส่ยุ้งฉาง วันพฤหัสบดี  

 • ตำราวันไม่ควรนำสิ่งของออก

วันอาทิตย์ อย่าซื้อขาย  วันจันทร์ อย่านำสิ่งของออก วันอังคาร อย่าขนย้าย เหล็ก วันพฤหัสสบดี อย่าให้พลอย วันศุกร์ อย่านำเงินทองออก วันเสาร์ อย่าซื้อ กระบือ  อีกอย่างหนึ่ง วันอาทิตย์ นวดข้าวจะเกิดไฟไหม้  วันจันทร์ นุ่งเสื้อผ้าใหม่ จะเกิดโทษ วันอังคารขัดถูอาวุธจะเกิดความหายนะ

 • ตำราวันควรซื้อสิ่งของ

วันอาทิตย์ ซื้อข้าวเปลือก  วันจันทร์ ซื้อเสื้อผ้า  วันอังคาร ซื้อที่ดิน  วันพุธ ไถ่ทาส  วันพฤหัสบดี ซื้อเพชรพลอย  วันศุกร์ ซื้อทอง วันเสาร์ ซื้อโคกระบือ

 • วันมฤตยู

วันอาทิตย์ขึ้นหรือแรม ๑๒ ค่ำ  วันจันทร์ขึ้นหรือแรม ๑๑ ค่ำ  วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ วันพุธขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ วันพฤหัสบดีขึ้น หรือแรม ๘ ค่ำ วันศุกร์ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ วันเสาร์ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ เป็นวันมฤตยู เดินทางไกล จะมีศัตรูปองร้าย จัดงานวิวาห์สมรสจะต้อง เลิกร้างกัน อาจถึงกับสิ้นสกนธ์
วันมฤตยู เดินทางไกลทั้งทางบกและทางน้ำ จะมีศัตรูปองร้าย วัดวิวาห์ต้องหย่าร้างกัน งานมงคลทุกประเภท ควรเว้นแล

 • ตำราวันปี่แหฺล-า

วันอาทิตย์ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ  วันจันทร์ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ วันอังคารขึ้น หรือแรม ๘ ค่ำ วันพุธขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ วันพฤหัสบดีขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ  วันศุกร์ขึ้น หรือแรม ๙ ค่ำ วันเสาร์ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ เป็นวันปี่แหฺล-า ถ้าปลูกบ้านจะเจ็บป่วย เดินทางจะเกิดอุบัติเหตุ ห้ามจัดงานมงคลทุกประเภทแล

 • ตำราวันกาก๊าบ

เดือน ๔, ๕ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ  เดือน ๖, ๗ ขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ  เดือน ๘, ๙ ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐, ๑๑ ขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ  เดือน ๑๒, ๑ ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ  เดือน ๒, ๓ ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ ท่านเรียกว่าวันกาก๊าบ
วัน กาก๊าบนี้ ปลูกอ้อยก็ไม่หวาน ปลูกกล้วย ข้าว ก็ไม่งาม  จัดงานวิวาห์ ก็ต้องหย่าร้างกัน เข้าป่าก็ประสบภัย ข้ามแม่น้ำ เรือก็ล่ม  ห้ามจัดงานมงคล ทุกประเภทแล

 • ตำราวันต๊อดสะกฺรอต

วันอาทิตย์ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ  วันจันทร์ขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ วันพุธขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ  วันพฤหัสบดีขึ้นหรือแรม ๖ ค่ำ วันศุกร์ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ วันเสาร์ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ ท่านเรียกว่า วันต๊อดสะกรอต ห้ามจัดงานมงคลทุกประเภทแล

 • ตำราวันหนั่วเหริด

ขึ้น ๒, ๔, ๘, ๑๒, ๑๔  ค่ำ แรม ๓, ๗, ๙, ๑๓ ค่ำ ท่านเรียกว่า วันหนั่วเหริด  วันนี้ถ้าจัดงานวิวาห์ต้องตายจากกัน ปลูกบ้านไฟไหม้ ห้ามจัดงานมงคลทุก ประเภทแล

 • ตำราวันต๊อดเถิด

เดือน ๕, ๙, ๑ ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ  เดือน ๖, ๗, ๓ ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ  เดือน ๘, ๑๐, ๒ ขึ้นหรือแรม ๙ ค่ำ เดือน  ๑๑, ๑๒, ๔  ขึ้นหรือแรม ๑๐ ค่ำ ท่านเรียกว่าวันต๊อดเถิด จัดงานวิวาห์ต้องตายจากกัน มากไปด้วยภัยจากคมอาวุธ คมดาบ และภัยจากสัตว์ทั้งหลาย  วันขึ้นหรือแรม ๑๒, ๑๔ ค่ำ และวันจันทร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปลูกบ้าน สร้างศาลา หายนะ ปลูกข้าวไม่งาม จัดงานวิวาห์ต้องเลิกร้างกัน เข้าป่าประสบภัย ข้ามแม่น้ำเรือล่ม เฉพาะวันจันทร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ จัดงานหายนะ ให้หลีกเว้นเสีย หากจัดงานมงคลในวันนี้ หายนะอาจถึงตาย หรือต้องประสบภัย อย่างใหญ่หลวง

 • ตำราปราบแปะแต่-า

เดือน ๕, ๙, ๑  เป็นวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ เดือน ๖, ๑๐, ๒ เป็นวันพุธและวันศุกร์ เดือน ๗, ๑๑, ๓ เป็นวันอาทิตย์และวันจันทร์  เดือน ๙, ๑๒, ๔  วันพุธกลางคืนและวันอังคาร ท่านเรียกว่าวันปราบแปะแต่-า หากเป็น วันปราบแปะแต่-า เดินทางไกล สร้างบ้านสร้างเมือง ไถนา จัดงานวิวาห์ จะเกิด หายนะอาจเป็นความเป็นโรงถึงศาลได้

 • ตำราอำมฤคโชค

วัน อาทิตย์ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ำ วันจันทร์ขึ้นหรือแรม ๓ ค่ำ วันอังคาร ขึ้นหรือแรม ๗ ค่ำ วันพุธขึ้นหรือแรม ๒ ค่ำ วันพฤหัสบดีขึ้นหรือแรม ๔ ค่ำ วันศุกร์ขึ้นหรือแรม ๑ ค่ำ วันเสาร์ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ ท่านเรียกว่า อัมฤคโชค ประกอบงานมงคลจะประสบโชคลาภ จัดงานได้อย่างใจ ไร้อุปสรรคอันตรายใด ๆ แล

 • ตำราวันมิตร

วันอาทิตย์เป็นมิตรกับวันพฤหัสบดี วันจันทร์เป็นมิตรกับวันพุธ วันอังคาร เป็นมิตรกับวันศุกร์ วันราหู(วันพุธกลางคืน)เป็นมิตรกับวันเสาร์

 • ตำราวันศัตรู

วันอาทิตย์เป็นศัตรูกับวันอังคาร  วันจันทร์เป็นศัตรูกับวันพฤหัสบดี วันศุกร์ เป็นศัตรูกับวันเสาร์  วันพุธเป็นศัตรูกับราหู(วันพุธกลางคืน)

 • ตำราสูตรสร้างบ้านแปงเมือง

สูตรบ้านแปงเมืองและค่ายทหาร ท่านให้เอาความยาวกับความ กว้างรวมกันเป็นศอก คูณด้วย ๓ หารด้วย ๘  เหลือเศษ ๑ เลวทราม เศษ ๒ เสบียงอาหารเหลือเฟือ เศษ ๓ สงครามสงบ  เศษ ๔ ได้รับชัยชนะ เศษ ๕ ถูกต้องตามตำรา เศษ ๖ เกิดลาภ เศษ ๗ พอประมาณ เศษ ๐ มิดีแล  สร้างเป็น รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส จะเกิดทุกข์ใหญ่ ยาวเกินประมาณ ตายโดยพลัน ด้านขวา ใหญ่กว่าต้านทานทัพได้ ด้านซ้ายใหญ่กว่าจะพ่ายแพ้ หน้าค่ายใหญ่กว่าจะได้รับ ชัยชนะ ท้ายค่ายใหญ่กว่าจิตใจไม่ฮึกเหิมแล

 • ตำราหลักปฏิบัติชาวโลก

เวลาหุงข้าวอย่าแขวนทัพพีไว้  ข้าวที่เหลือจากกินแล้วอย่าใส่หม้ออีก   ให้หุงแต่พอกิน พลูที่เหน็บท้องไว้ กินแล้วทรัพย์สมบัติน้อย  น้ำสำหรับกินอย่าใช้ ล้างเท้า น้ำล้างที่เหลือจากล้างเท้าอย่าเก็บไว้  เสื้อผ้าผู้ชายกับผู้หญิงอย่าไว้ปะปน กัน ผ้าโพกหัวอย่าใช้คาดพุง  อย่าข้ามเชือกที่ตึงและไม้คาน ข้าวที่ผู้หญิงกินแล้ว อย่ากินซ้ำ กินของที่ผู้หญิงคายออก จะน้อยทรัพย์  บนตักผู้หญิงให้ปูผ้าเสียก่อนแล้ว ค่อยนอน หม้อน้ำดื่มอย่าให้แห้ง นินทาว่าร้าย ผู้มีศีล สมณชีพราหมณ์  โภคทรัพย์ เสื่อมถอย โทษใหญ่น้อยจะเกิด พูดโกหกมดเท็จ หมดสง่าราศรี โภคทรัพย์เสื่อมถอย นอนไม่ล้างเท้าทุกข์หลายประการ นอนหันศีรษะทิศเหนือจะเดือดร้อน  ไม่บ้วนปาก ไม่ล้างหน้า วาจาไม่มีเสน่ห์ ผมยาวรุงรัง เสื่อมทรัพย์สิน ขณะตำข้าว หุงข้าว ก้มหา เศษผงจะมากไปด้วยทุกข์ มวลมนุษยโลกผู้ปรารถนาจะพ้นโทษดังกล่าว ขอจงงดเว้นเทอญ

 • ตำราสูตรเรือนเตา

ด้านยาวของเรือนเตา ๒ ศอกกับ ๘ นิ้ว ด้านกว้าง ๒ ศอก ทำอย่างนี้ จะได้มั่งมีสมบัติ จิตใจเยือกเย็น ไฟไม่ไม่ไหม้ ขโมยไม่ขึ้นบ้าน

 • ตำราสูตรโต๊ะกินข้าว

ด้านยาวของโต๊ะกินข้าว ๑ ศอก ๓ นิ้ว ด้านกว้างขนาด ๒๐ นิ้ว รับประทานข้าวบนโต๊ะนั้น ทรัพย์สินจะมาเยือนแล

 • ตำราผักที่ไม่ควรปลูกบริเวณบ้าน

ทิศตะวันออกของบ้าน ไม่ควรปลูกผักสำหรับต้มแกง ทิศใต้ ผักตระกูล ฝักยาว  ทิศเหนือ ผักปลัง  ทิศตะวันตก บวมกลม  หากปลูกไว้ผู้มีวาสนาและ คนมั่งมีอาจกลาย เป็นคนทุกข์ยากได้

 • ตำราต้นไม้ควรปลูกบริเวณบ้าน

ทิศตะวันออก ควรปลูกต้นกล้วย และต้นมะพร้าว ทิศอีสาน ควรปลูก มะตูม ทิศตะวันตก ควรปลูกพุทรา ทิศใต้  ควรปลูกมะม่วง  ทิศเหนือ ควรปลูก มะขามป้อม ทิศพายัพ ควรปลูกบุณฑริก  ทิศอาคเนย์ ควรปลูกสารภี  ทิศหรดี ควรปลูกขนุน  ปลูกต้นไม้เหล่านี้จะเกิดโชคดีตลอดศก


 • ตำราเตรียมการก่อนที่จะขึ้นบ้านใหม่

ท่านกล่าวไว้ว่า ให้เอาผ้าจุ่มน้ำที่ฝนด้วยจันทน์หอมผูกที่แม่บันไดเป็น ๓ ตอน ที่ปากประตูสะหนามไว้ ๗ กิ่ง ให้นำหม้อน้ำดื่ม น้ำล้างหน้า ที่อบด้วยของหอม และให้ปูที่นอนหมอนเสื่อไว้ ให้ไหว้พระรัตนตรัยทางทิศตะวันออก ไหว้พ่อแม่ ทางทิศใต้ ไหว้ภูมิเทวดาทางทิศตะวันตก ไหว้เจ้าบ้านทางทิศเหนือ ให้จุดเทียนที่เสา ทั้ง ๔ แล้ว ต่อจากนั้นจึงค่อยนำสิ่งของอื่น ๆ ขึ้นไป

 • ตำราวันขึ้นบ้านใหม่

วัน อาทิตย์ ให้เอาพระพุทธรูปขึ้นก่อน วันจันทร์ ให้เอาเสื่อหมอนขึ้นก่อน วันอังคาร ให้เอาเงินทองขึ้นก่อน วันพุธ ให้เอาถาดสำรับขึ้นก่อน วันพฤหัสบดี ให้เอา ของหอมขึ้นก่อน วันศุกร์ ให้พ่อแม่ขึ้นก่อน วันเสาร์ ห้ามขึ้นบ้านใหม่  หากขึ้น บ้านใหม่ ไฟจะไหม้ ต้องพลาดพรากจากพ่อแม่ ผู้คนในเรือนจะโต้เถียงกัน ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล

 • ตำราแสดงที่เก็บสิ่งของบ้านใหม่

เวลาขึ้นบ้านใหม่ ท่านกล่าวไว้ว่า ทิศตะวันออกให้เก็บข้าวเปลือกข้าวสาร   ทิศอาคเนย์ให้วางอาวุธ  ทิศใต้ให้วางก้อนหิน  ทิศตะวันตก ให้วางตุ่มน้ำและเสื่อ  ทิศอีสานให้วางข้าวปั้น  ทิศเหนือให้วางหอยสังข์  ทิศพายัพให้วางดอกไม้และน้ำ  ทรัพย์สมบัติไว้กลางบ้าน วัวควายไว้ใต้ถุนบ้าน จะร่ำรวยตลอดกาลเป็นนิตย์แล

 • ตำราเสาบ้าน

เสาเล็กทางทิศตะวันออก ทรัพย์สินหายนะ  เสาเล็กทางทิศอาคเนย์  ขโมย จะขึ้นบ้าน เสาเล็กทางทิศใต้ เจ้าเรือนตาย เสาเล็กทางทิศหรดี จะร่ำรวย เสาเล็ก ทางทิศตะวันตก จะได้ลาภสักการะ

 • ตำราเห็นนิมิตไม่ดี

ขณะที่กำลังเดินออกมาเห็นคนตายเห็นคนหัวขาด จะเกิดเหตุใหญ่ เห็นขมิ้น เห็นน้ำมัน งูเลื้อยคลานตัดหน้า อย่าเดินทางต่อ หากเดินทาง จะเกิด หายนะ อาจถึงแก่ชีวิตได้

 • ตำราเห็นนิมิตดี

เดินออกจากบ้านเห็นชิ้นเนื้อ จะได้ลาภอันประเสริฐ  เห็นกระบือ จะชนะ ศัตรู เห็นหม้อน้ำ จะประสบภัย เห็นปลายืนได้ เห็นแม่โคดื่มนมลูกโค  ประหลาดนัก เดินทางจะได้ลาภ อันประเสริฐแล

 • ตำราฝนตก

ท่านให้เอาศักราชตั้ง ลบด้วย ๓  หารด้วย ๓  เศษ ๑  ฝนจะตก ๕-๑๐ ห่า  เศษ ๒ ฝนจะตก ๒-๓ ห่า เศษ ๐ ในปีนั้นจะเกิดฝนแล้ง ให้เร่งหาเผือกมันกลอยไว้

 • ตำราจาม

จามทิศตะวันออก เดินทางจะมีลาภ จามทิศอาคเนย์ จะถูกไฟลวก จามทิศใต้ จะชนะศัตรู จามทิศหรดี จะมีศัตรูปองร้าย จามทิศตะวันตก จะพบเนื้อคู่ จามทิศพายัพ จะมีลาภเกิดขึ้น จามทิศเหนือ จะได้ลาภ จามทิศอีสาน จะได้ลาภ จากผู้บังคับบัญชา จามทิศเบื้องล่าง ธาตุกำเริบ จามขึ้นข้างบน จะได้ลาภ

 • ตำราฟ้าร้อง

หลังจากสงกรานต์แล้วท่านให้สังเกตเสียงฟ้าร้องไว้ว่า ฟ้าร้องทิศ ตะวันออก พืชพันธุ์ธัญญาหารจะเกิดโรค  ฟ้าร้องทิศอาคเนย์ ต้นไม้ใบหญ้า จะแห้งเฉา ฟ้าร้องทิศใต้ จะมีฝนมาก ฟ้าร้องทิศหรดี จะเกิดสงคราม เนืองนิตย์ ฟ้าร้องทิศตะวันตก จะเกิดการรบราฆ่าฟันกัน

 • ตำราทายคนเดินทาง

ถ้าถามว่า ชายหรือหญิงที่เดินทางไกลจะถึงเมื่อไหร่ ถ้าจับพุงหรือศีรษะ ทายว่า กลับมาแล้ว จับหูทายว่า ไม่ได้กลับ ยังอยู่ในที่ไกล จับข้อมือทายว่า กำลัง เดินทางอยู่ จับท้องทายว่า หุงข้าวคอยไว้ได้เลย จับอวัยวะเพศทายว่า กลับมาถึงแล้ว จับหัวเข่าทายว่า นานกว่าจะมาถึงแล

 

อ่านต้นฉบับภาษามอญ

ไฟล์แนบขนาด
mon-lokasiti.pdf83.31 KB