วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/03/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com

เรือนไทย - วิถีไทยในเรือนไทย

เรือนไทย บ่งบอกความคิดวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยถือได้ว่าเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่งที่มิได้สร้างขึ้นเพียงเพื่อคุ้มแดด
คุ้มฝนเท่านั้น แต่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตงดงามประโยชน์ใช้สอยสูง สอดคล้องกับการดำรงชีวิตของคนไทย
สมัยก่อนและแสดงออกถึงภูมิปัญญาไทยอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบของเรือนไทย อาจแบ่งได้เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อม   ทั้งด้านภูมิศาสตร์และ
ภูมิอากาศ อาชีพของคนไทยในแต่ละภูมิภาค ฐานะความเป็นอยู่ วัสดุในการปลูกสร้างเรือนคติความเชื่อของเชื้อชาติ
และศาสนาในแต่ละภูมิภาค ประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่างและความนิยมของคนในชุมชนเป็นต้น แต่ในความหลาก
หลายนั้นยังคงแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยอยู่อย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของ บ้านไทยภาคกลาง บ้านไทย
ภาคเหนือ บ้านไทยภาคใต้  และ บ้านไทยภาคอีสาน

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.khonthai.com/Vitithai/home.htm

ต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด ไปหน้ารวม link เรือนไทยสี่ภาค คลิ๊กเลยจ้า!