วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/03/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com

เรือนไทย - รอบรั้วเรือนไทย

คำว่า เรือน นั้น เรามักจะหมายถึงที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ที่พักอาศัยของคนไทยที่ปลูกสร้าง
ด้วยไม้  ซึ่งเรียกว่าเรือนไทยนั้น   มีอยู่   2 ประเภท คือ "เรือนเครื่องสับ"  "เรือนเครื่องผูก" เรียกตามวิธีการสร้างเรือน
และวัสดุที่ใช้


"เรือนเครื่องผูก" 
คือ เรือนที่ใช้ไม้จริงเป็นเสารองน้ำหนักส่วนโครงสร้างใช้ไม้ไผ่กับจากเป็นส่วนใหญ่ และ
เครื่องเรือนอื่น ๆ ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น จาก หญ้าคา แฝก ไม้ไผ่   เป็นต้น ประกอบด้วยการผูกมัดเข้าไว้
ด้วยกัน โดยใช้วิธี    ตอก-ผูก-ยึด-ตรึง  จะพบเห็นเรือนเครื่องผูกตามชนบทในท้องถิ่นห่างไกล    หรือตามพื้นที่เกษตร
กรรม โดยทั่วไปไม่ใหญ่โตมากนัก ปลูกสร้างตามอัตภาพ เท่าที่ความจำเป็นจะพึงมี และเท่าที่ฐานะผู้อยู่อาศัยจะสามารถ
แสวงหาได้ เมื่อฐานะดีขึ้นจึงขยับขยายปลูกเรือนเครื่องสับ

 "เรือนเครื่องสับ" หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เรือนฝากระดาน บรรดาไม้จะต้อง   เลื่อย-ถาก-สับ-ไส  เรือน
เครื่องสับนี้เป็นเรือนไทยที่สร้างด้วยฝีมือ เรือนประเภทนี้ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว วิธีก่อสร้างนั้นโครงสร้างส่วนใหญ่
รวมทั้งฝาใช้วิธีเข้าปากไม้ เพื่อให้ไม้ตั้งแต่ 2 ชี้นยึดติดกัน การเข้าปากไม้มีทั้งที่ใช้เดือยใส่ในรูเดือย และวิธีให้ปากไม้
วางสับกัน หากต้องใช้ตะปูบ้าง จะใช้ตะปูจีนหรือสังขวานร หรือสลักยึดพรึงกับเสา การประกอบเครื่องเรือนทั้งหมดที่
เป็นไม้จริงจะนิยมใช้ไม้สักเพราะมีความคงทนอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนเสาเรือนนิยมใช้ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้แดง


อยู่เย็นเป็นสุข


คติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเรือนมีอยู่ทุกท้องถิ่น
แต่ละแห่งมีพิธีการ ความคิด ความเชื่อถือ มีทั้งเหมือนกัน
และแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มักเหมือนกัน อาจแตกต่างกันเพียงส่วนปลีกย่อย โดยยึดถือหลักจากตำราทางโหราศาสตร ์
ไสยศาสตร์ และพราหมณ์มารวมกัน

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อต่อ พระ เจ้า ผี สาง เทวดา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แผ่นดิน สายน้ำ ทางลม
ต้นไม้ป่าไม้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างแนบแน่น เมื่อจะกระทำสิ่งใดที่เห็นว่าสำคัญกับความสุข
ความเจริญ ก็ต้องหาอุบายมาปัดเป่าหรือป้องกัน การปลูกบ้านสร้างเรือนของคนไทยแต่โบราณ    คำนึงถึงความร่มเย็น
เป็นสุข ความเป็นสิริมงคล และมีโชคลาภแก่เจ้าของบ้าน ครอบครัวตลอดจนข้าทาสบริวาร อย่างยืนยาวต่อไป จึงต้องมี
คติความเชื่อเหล่านั้น เจือปนเป็นพิธีอยู่ด้วยจนกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.khonthai.com/Vitithai/home2.htm

ต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด ไปหน้ารวม link เรือนไทยสี่ภาค คลิ๊กเลยจ้า!