การทอผ้า

วัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชนต่างๆ - ผ้าทอของชาวล้านนา, ผ้าทอของลาวพวน

วัฒนธรรมผ้าของกลุ่มชนต่างๆ -ผ้าทอของชาวล้านนา, ผ้าทอของลาวพวน

:: ผ้าทอของชาวล้านนา ::  

  

คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย (4) ลายเกิดจากอิทธิพลของพืช

ลายเกิดจากอิทธิพลของพืช

ความเชื่อนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ความเชื่อเกี่ยวกับลายที่นำไปบูชาสักการะและความเชื่อทั่วๆซึ่งแต่ละลายชาวบ้านมีความเชื่อดังนี้

คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้าไทย (3) ลายเกิดจากอิทธิพลของสัตว์

ลายเกิดจากอิทธิพลของสัตว์

ความเชื่อที่เกิดจากลายสัตว์ ชาวบ้านมีความเชื่ออยู่ 2 ลักษณะเชื่อเรื่องความสวยงามและเชื่อเรื่องมีอำนาจวาสนาซึ่งแต่ละลายชาวบ้านมีความเชื่อดังนี

 

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - การทอผ้า

เรียนรู้การทอผ้าของกะเหรี่ยง


 

 

Syndicate content