กะเหรี่ยง

กะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน

กะเหรี่ยงคอยาว จ.แม่ฮ่องสอน (Karen Long Neck)
(บันทึกการเดินทางเมื่อวันที่ 31 ธค.50)

ชาติพันธุ์ล้านนา - ปะด่อง


ปะด่อง

ชาติพันธุ์ล้านนา - ยาง

ยาง (อ่าน “ ญาง ” )

ชาติพันธุ์ล้านนา - กะเหรี่ยง

กะเหรี่ยง

คำว่า กะเหรี่ยง เป็นคำที่ใช้เรียกชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง ปกติอยู่ตามพรมแดนทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ปกติชาวล้านนาเรียกชนพวกนี้ว่า ยาง (ดูรายละเอียดที่ ยาง)

Syndicate content