พุทธศาสนา

ตานแทน-ตานใช้ ความยิ่งใหญ่ในการชดใช้หนี้กรรม

ตานแทน-ตานใช้ ความยิ่งใหญ่ในการชดใช้หนี้กรรม
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

เอกสารองค์ความรู้วิถีพุทธ

- ไตรสิกขา องค์แห่งการศึกษาที่สมบูรณ์
- ไตรสิกขา องค์แห่งการศึกษาที่สมบูรณ์ ขยายความ
- การศึกษาแนวพุทธ - โรงเรียนวิถีพุทธ
- ระบบการจัดการศึกษาวิถีพุทธ
- ระบบการศึกษาแนวพุทธ

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ - พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)(Part 3/3)

Click to play
22.43 MB

เสียงอ่านหนังสือธรรมะแห่งความดับทุกข์ - ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมร สี)

ธรรมะแห่งความดับทุกข์ ดูความปรุงแต่ง

Syndicate content