พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟกระทำเมื่อเด็กมีอายุครบ ๑ เดือน ส่วนพิธีโกนผมจุกกระทำเมื่อเด็กมีอายุ
๑๑ - ๑๓ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน เพื่อให้ลูกหลานมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพ

Syndicate content