วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
31/03/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟกระทำเมื่อเด็กมีอายุครบ ๑ เดือน ส่วนพิธีโกนผมจุกกระทำเมื่อเด็กมีอายุ
๑๑ - ๑๓ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน เพื่อให้ลูกหลานมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
  อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี
- กรรไกร ๑ เล่ม
- มีดโกน
- ใบบอน หรือ ใบบัว ๑ ใบ
- แป้งหอมพร้อมด้วยน้ำมันจันทร์สำหรับเจิมหน้า
- ด้ายสายสิญจน์ สำหรับทำด้ายมงคลผูกข้อมือ

วิธีปฏิบัติ
- พระสงฆ์มาถึงนำเด็กมานั่งในพิธี
- เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทพระพุทธคุณ (อิติปิโส) นำเด็กเข้ามาใกล้
พระเถระประธานสงฆ์โดยมีบิดาของเด็กเป็นผู้อุ้ม แล้วเอาด้ายสายสิญจน์วงล้อมตัวบิดาของ
เด็ก ถ้าเป็นเด็กชายพระเถระประธานสงฆ์ เป็นผู้ใช้กรรไกรตัดผมไฟก่อนถ้าเป็นเด็กหญิง
นิยมให้ปู่หรือตาของเด็กเป็นผู้ใช้กรรไกรตัดผมไฟก่อน
- เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คำว่า "ชยันโต" หรือบางท่านถึงคำว่า "อัคคัปปัตโต"
จึงเริ่มใช้กรรไกรตัดผม 3 ครั้ง คือตัดผมตรงกลาง ตรงข้างขวาและข้างซ้ายแล้วประพรมน้ำ
พระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นจึงให้ญาติผู้ใหญ่ตัดเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วมอบให้ผู้ชำนาญ
โกนด้วยมีดโกนต่อจนเสร็จเรียบร้อย
- เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารและอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเด็กเข้าไปหาพระ
เถระประธานสงฆ์นิมนต์ให้ท่านเจิม ผูกข้อมือ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่เด็กสืบไป


อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.khonthai.com/Vitithai/hair.html