ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและจารีตประเพณี

การบวชเณร

การบวชเณร

สมัยก่อนที่ยังไม่มีโรงเรียนตามสมัยปัจจุบัน เด็กผู้ชายโดยมากจะต้องบวชเณร
เท่ากับเป็นการเข้าโรงเรียนสามัญศึกษา คือ Public school ของฝรั่ง วัดเป็นสถานศึกษาที่

การบวชพระ

การบวชพระ

เมื่อเด็กชายอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ก็ถือว่าเข้าเขตวัยผู้ใหญ่ จะต้องมีความรับผิดชอบที่
จะครองตน และสร้างหลักฐานต่อไป จึงจำเป็นต้องมีความรู้ถึงความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยอารมณ์

พิธีโกนผมจุก

พิธีโกนผมจุก

เมื่อเด็กมีอายุย่างเข้าเขตวัยหนุ่มและสาว ( ชาย ๑๓ ปี หญิง ๑๑ ปี ) ตามความนิยมของ
อินเดียจึงมีพิธีการเพื่อบอกกล่าวแก่ญาติและเพื่อนฝูงอีกครั้งหนึ่ง คือการโกนจุก

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟ

พิธีโกนผมไฟกระทำเมื่อเด็กมีอายุครบ ๑ เดือน ส่วนพิธีโกนผมจุกกระทำเมื่อเด็กมีอายุ
๑๑ - ๑๓ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลาน เพื่อให้ลูกหลานมีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพ

การเกิด

ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด

การตั้งท้อง
ระยะตั้งท้องผู้เป็นแม่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความเชื่อถือหลายอย่าง เช่น

มอญร้องไห้

มอญร้องไห้

คณะมอญร้องไห้ พรรณาสดุดีเทิดพระเกียรติ ในงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
๒ ธันวาคม ๒๕๒๗ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 

ฮีตฮอยคนลำปาง

ฮีตฮอยคนลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จากเว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

เสียผี

เสียผี
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีการบวช

ประเพณีการบวช

ภาค       ภาคเหนือ
จังหวัด    เพชรบูรณ์
ช่วงเวลา  ก่อนเข้าพรรษา

Syndicate content