MS Word (doc)

บทสวดมนต์ - วันจันทร์ถึงอาทิตย์

บทสวดมนต์
- ทำวัตรเช้า
- วันทาใหญ่
- ทำวัตรเย็น

พระอภิธรรม ฉบับพื้นฐาน - สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม

พระอภิธรรม เป็นธรรมะชั้นสูงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปกมัตถธรรม 4 ประการ อันได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน พระอภิธรรมเปรียบเสมือนแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาสุขุมล้ำลึกอันนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรม

Syndicate content