ประวัติ

ประวัติอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

Watch this video!

ประวัติอาจารย์ป๋วย และคุณภาพชีวิต

ยุคสมัยของดนตรีไทย

ยุคสมัยของดนตรีไทย จากอดีตกาลถึงอินเตอร์เน็ต
     ไพศาล  อินทวงศ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
         

Syndicate content