ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - พิธีส่งผีป่า


ชนเผ่าเมี่ยน : พิธีฝูงเยี่ยนฟิวเมี้ยน (ส่งผีป่า)

ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า) - ภาพวาดในพิธีศักดิ์สิทธิ์

ชนเผ่าเมี่ยน : ความเชื่อ:ภาพวาดในพิธีศักดิ์สิทธิ์
  

ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) - เมี่ยนกับฝิ่นในอดีต

ชนเผ่าเมี่ยน :เมี่ยนกับฝิ่นในอดีต

Syndicate content