เครือข่ายทางวัฒนธรรม (203)

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  เชียงใหม่

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  เชียงใหม่

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เวียงพางคำ

เวียงพางคำ เวียงพานคำ เวียงพาน

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  เชียงราย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองโบราณเวียงกาหลง

เมืองโบราณเวียงกาหลง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  เชียงราย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองไตรตรึงษ์

เมืองไตรตรึงษ์

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  กำแพงเพชร

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เมืองนครชุม

เมืองนครชุม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  กำแพงเพชร

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - ศ.ระพี สาคริก

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4 ต.ค. 2537. 2 หน้า

วัดพระธาตุดอยสุเทพ - จากเว็บไซต์ล้านนาคดี

วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ หรือ ที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “ วัดดอยสุเทพ ” นั้น เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ( สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๓ , ๐๕๑ ฟุต ) เลขที่ ๑๒

Syndicate content