การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - เป่ากบ : การละเล่นของเด็ก

เป่ากบ : การละเล่นของเด็ก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  พังงา

  • อุปกรณ์และวิธีการเล่น

อุปกรณ์
๑. ยางวง (ยางเส้น) วงใหญ่ หรือวงเล็กก็ได้ แล้วแต่ความชอบและความถนัด

Syndicate content