การละเล่นพื้นบ้าน

ประตูหลง เกมฝึกทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ

ประตูหลง เกมฝึกทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

สะโป้ก ปืนใหญ่ส่งสังขาร

สะโป้ก ปืนใหญ่ส่งสังขาร
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

เด็ก ๆ เล่นสะโป้ก

การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เจรียงซันตูจ (การเกี้ยวพาราสีในรูปร้องรำทำเพลง)

เจรียงซันตูจ (การเกี้ยวพาราสีในรูปร้องรำทำเพลง)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สุรินทร์

Syndicate content