ภูมิปัญญา

เหม้าตาควาย เครื่องชูรสแกงเห็ดถอบ

เหม้าตาควาย เครื่องชูรสแกงเห็ดถอบ
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

หญ้าก๋งกาย ผ้าห่มคลุมดิน

หญ้าก๋งกาย ผ้าห่มคลุมดิน
ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการศึกษา

จาก เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

สารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน - ลำปาง

สารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

ความเชื่อและพิธีกรรม - การนวดหรือการฟาดข้าว

การนวดหรือการฟาดข้าว - ความเชื่อและพิธีกรรม
(ศรีเลา เกษพรหม ผู้เขียน)

วิธีป้องกันผีขโมยข้าวเปลือก


:: ไม้นะโมตาบอด ::

Syndicate content