ภูมิปัญญา

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (2)

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (2)

4. ลายสิบสองหน่วยตัด

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (1)

ลวดลายผ้าจกกลุ่มชนเชื้อสายไทยพวนหรือลาวพวน (1)

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3) ผ้ายกมุกภูไท

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (3)

ผ้ายกมุกภูไทหรือผู้ไทย

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (2) ผ้ายกมุกไทยวน

เทคนิคการทอผ้าแบบยกมุก (2)

ลายยกมุก ที่พบแปลกออกไปจากผ้ายกมุกของไทยวนส่วนใหญ่คือ ผ้ายกมุกไทยวน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกว่า ลายมุกเต้น ซึ่งเป็นลายขีดปะง่ายๆ

Syndicate content