เรือน - คติความเชื่อของภาคใต้

เรือน - คติความเชื่อของภาคใต้

ในการปลูกเรือนของคนภาคใต้เชื่อถือโชคลางเช่นกันเช่นห้ามปลูกเรือนบนจอมปลวกห้ามปลูกบ้านคร่อม
ตอไม้ห้ามสร้างบ้านบนทางสัญจร

กำเนิดแม่โพสก

กำเนิดแม่โพสพ เจ้าแม่แห่งข้าว

 

บัณฑิต ปิยะศิลป์ - [ 4 ต.ค. 48, 14:07 น. ]
อ้างอิง บทความจาก http://www.thaingo.org/cgi-bin/content/content2/show.pl?0334

    

ประเพณีทำขวัญข้าว

ประเพณีทำขวัญข้าวเป็นพิธีสำคัญของชาวนา เป็นประเพณีพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย

มารยาทไทย - มารยาทในการรับประทานอาหาร

มารยาทไทย - มารยาทในการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหารในงานใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นมารยาทที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและพึงระมัดระวัง

Syndicate content