วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ (1)

วัฒนธรรมการแต่งกายของไททรงดำ


หญิงสาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่จะมานั่งทอผ้า   

วัฒนธรรมการแต่งกายในภาคใต้ (2)

วัฒนธรรมการแต่งกายในภาคใต้ (2)

ผ้าทอพุมเรียง

ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง (1)

ผ้าจกวัฒนธรรมยั่งยืนกลุ่มเชื้อสายลาวคั่ง หรือลาวครั่ง

การแต่งกายของสาวไทครั่ง

วัฒนธรรมการแต่งกายของชนภูเขาเผ่าลีซอ


วัฒนธรรมการแต่งกายของชนภูเขาเผ่าลีซอ

เครื่องนุ่งห่มของสตรีชาวพวนหาดเสี้ยว สุโขทัย (2)

เครื่องนุ่งห่มของสตรีชาวพวน (2)

   

ชนเผ่าอาข่า - การแต่งกาย

ชนเผ่าอาข่า : การแต่งกาย

ชนเผ่าลีซู - การแต่งกาย

ชนเผ่าลีซู : การแต่งกาย

Syndicate content