ลายผ้าทอ

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าทอนาหมื่นศรี

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกลายเครือวัลย์สอดเกษร

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคกลาง ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคกลาง : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายลายหลุยส์

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคกลาง ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้า ภาคกลาง :  ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกอยุธยา

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ประเภทผ้าไหม
รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมมัดหมี่

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคเหนือ ประเภทผ้าไหม


สุดยอดผ้าภาคเหนือ ประเภทผ้าไหม
รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกลายสุริยะฉาย


ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคเหนือ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าเมืองไทย : ภาคเหนือ

ประเภทผ้าฝ้าย  รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายลายดอกอเครือ (เกี่ยวขอ)

ความเป็นมา

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคใต้, จ.ตรัง

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดตรัง

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคกลาง, จ.อุทัยธานี

ผ้ามัดหมี่จังหวัดอุทัยธานี

ผ้าไหมมัดหมี่ลา  ยดั้งเดิม  กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ อำเภอบ้านไร่

Syndicate content